We Have the SOLUTION…

We Have the SOLUTION…

گواهينامه‌هاي معتبر شركت نارگان در سه گروه مشروح زير دسته‌بندي و ارائه شده است:

 

گواهينامه صلاحيت مشاوران و پيمانكاران از سازمان برنامه و بودجه كشور

 

در زمينه‌ي صلاحيت مشاوران و پيمانكاران، شركت نارگان داراي گواهينامه‌ها‌ي تائيد صلاحيت فني به شرح زير مي‌باشد:

  • گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره،

به شماره ثبت 386754 كه در تاريخ 27/07/1401 از سازمان برنامه و بودجه كشور دريافت شده است. اعتبار اين گواهينامه چهار ساله بوده و مطابق سامانه‌ي اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور تا تاريخ 21/07/1405 معتبر مي‌باشد. اين شركت در تخصص‌هاي ”واحدهاي پالايشگاه نفت، گاز و صنايع پتروشيمي‌“ و  ”خطوط انتقال نفت و گاز“ داراي رتبه 1 (يك) و در تخصص ”تأسيسات بالادستي روزميني نفت و گاز‌“ داراي رتبه 2 (دو) مي‌باشد. شركت نارگان از بدو راه‌اندازي سيستم ارائه و اخذ گواهينامه هاي صلاحيت مشاوران به سال 1386 در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موفق به دريافت گواهينامه مذكور گرديده است (به شماره ثبت 0900/401 مورخ 30/03/1386).

 

  • گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،

به شماره ثبت 451798 كه به تاريخ 25/08/1397 از سازمان برنامه و بودجه كشور دريافت شده است. اعتبار اين گواهينامه چهار ساله بوده و مطابق سامانه‌ي اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور تا تاريخ 29/12/1401 معتبر مي‌باشد. اين شركت داراي پاية 1 (يك) با تعداد 4 (چهار) كار مجاز در رشته‌ي ”نفت و گاز“ مي‌باشد. شركت نارگان در سال 1394 موفق به دريافت گواهينامه مذكور شده است (به شماره ثبت 49925 مورخ 02/03/1394).

 

  • گواهينامه صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه‌هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (Design-Built/ EPC)،

به شماره ثبت 86 كه به تاريخ 01/02/1398 از سازمان برنامه و بودجه كشور دريافت شده است. اعتبار اين گواهينامه چهار ساله بوده و مطابق سامانه‌ي اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور تا تاريخ 29/12/1401 معتبر مي‌باشد. اين شركت، داراي رتبه‌ي نوع 1 (يك) در رسته‌ي نفت و گاز مي‌باشد. شركت نارگان در سال 1394 موفق به دريافت گواهينامه مذكور شده است (به شماره ثبت 136771 مورخ 29/06/1394).

رتبه‌بندي شركت نارگان بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور 

 

 

– صلاحيت خدمات مشاوره (تاريخ اعتبار گواهينامه 21/07/1405):

 پايه 1 در زمينه‌ي واحدهاي پالايشگاه‌هاي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي (مجموعاً 12 كار مجاز [6+6 تكرار]) 

پايه 1 در زمينه‌ي خطوط انتقال نفت و گاز (6 كار مجاز)

 پايه 2 در زمينه‌ي تأسيسات بالادستي روزميني نفت و گاز (5 كار مجاز) 

 

– صلاحيت پيمانكاري (تاريخ اعتبار گواهينامه 29/12/1401): 

پايه 1 در زمينه‌ي نفت و گاز (4 كار مجاز) 

 

– صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (تاريخ اعتبار گواهينامه 29/12/1401):

 رسته نفت و گاز نوع 1

گواهينامه‌ي تائيد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 

شركت نارگان داراي گواهينامه‌ي تائيد صلاحيت ايمني به شماره ثبت 86791/60/12 بوده كه در تاريخ  29/05/1401 از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمديد اعتبار و دريافت شده است. اعتبار اين گواهينامه دو ساله بوده و هم اكنون نيز معتبر است.

گواهينامه‌ي تائيد صلاحيت (EPC) از سازمان مديريت صنعتي (Industrial Management Institute; IMI)

شركت نارگان داراي گواهينامه‌ي تائيد صلاحيت (EPC) به شماره ثبت 17042/98221320 بوده كه در تاريخ  27/09/1398 از سازمان مديريت صنعتي دريافت شده است. اعتبار اين گواهينامه دو ساله است. اين شركت، داراي رتبه‌ي A در حوزه‌ي فعاليت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‌باشد. شركت نارگان در سال 1394 موفق به دريافت گواهينامه مذكور شده است (به شماره ثبت 26/914203051 مورخ 29/01/1394).

گواهينامه مديريت كيفيت و مديريت ايمني، سلامت (بهداشت شغلي) و محيط‌زيست (ISO) از مراجع ذيصلاح بين‌المللي

 

شركت نارگان با استقرار سيستم‌هاي مديريت كيفيت و مديريت ايمني، بهداشت و محيط‌زيست مبتني بر ساختار ايزو (ISO) و بهبود مستمر فعاليت حرفه‌ايي و اهداف كاري خود بر مبناي اين ساختار، موفق به دريافت و حفظ گواهينامه‌هاي زير شده است:

 

 

 

اولين ويرايش دريافت شده

ويرايش معتبر كنوني

تاريخ دريافت و صدور گواهينامه

شرح گواهينامه

ISO 9001 : 2000

ISO 9001 : 2015

July 2004 (tir 1383)

ISO 9001

1

ISO/TS  29001 : 2010

ISO/TS  29001 : 2010

June 2013 (khordad 1392)

ISO/TS  29001

2

ISO 14001 : 2004

ISO 14001 : 2015

October 2008 (Mehr 1387)

ISO 14001

3

OHSAS 18001 : 2007

ISO 45001 : 2018

September 2008 (mehr 1387)

OHSAS 18001/

4
   

(®) ISO 45001

5